Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Osina

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Rafał Wróbel

Rafał Wróbel

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 65, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/5/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 13:44:33 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:49:39 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:55:31 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:00:51 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:11:28 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:17:19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:24:15 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:37:03 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:12:53 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:21:45 Powołanie komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:41:03 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:47:31 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:53:20 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:59:33 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:04:50 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:16:19 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:09:12 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:23:00 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia diety dla radnych. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:24:47 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Osina oraz określenia granic jej obwodu od dnia 1 września 2019 roku. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:26:42 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:33:10 Uchwała w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Osinie. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:35:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:36:55 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:38:57 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:39:59 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 12:09:21 Zmiana porządku obrad w zakresie nazwy punktu 7. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 12:11:47 Zmiana porządku obrad w zakresie wykreślenia punktów 4 i 5. IV Sesja Rady Gminy za
2019-06-14 Poddanie pod głosowanie wersji uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez wójta V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina przeciw
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:08:35 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców będących podatnkiami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:10:35 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:12:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 r. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:13:44 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:15:09 Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:16:27 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:17:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Osina ze spółki Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:23:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:26:54 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:29:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:30:47 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:37:55 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kościuszki. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:15:40 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2022 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:20:55 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:23:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:24:53 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:26:12 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:27:39 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osina na lata 2022-2024 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:29:47 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu " Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:31:02 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:34:19 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:35:48 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 126 - obręb Osina) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:36:49 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 99/3 - obręb Przypólsko) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:37:59 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( część działki nr 76 - obręb Krzywice) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:38:51 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 128/1 - obręb Osina) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:41:38 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 13:44:22 Wniosek Wójta Gminy Osina o zmianę porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:25:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:27:12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2035 XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:29:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:31:04 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane koszty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:32:30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Osina i Kościuszki, gm. Osina. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:34:04 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:35:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:38:44 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:40:16 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:41:28 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:39:04 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:44:09 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:45:43 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:47:59 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Osina, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 14:03:45 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXIV Sesja Rady Gminy Osina przeciw
2022-02-22 14:06:05 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Przypólsko. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 14:07:14 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Krzywice. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:14:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:16:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035. XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:17:18 Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie. XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-28 08:46:51 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-28 08:50:15 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-04-26 14:08:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok. XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za