Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Osina

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Łukasz Łokaj

Łukasz Łokaj

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 51, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Finansowych i Społecznych stała I/7/2018 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 13:44:33 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:49:39 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:55:31 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:00:51 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:11:28 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:17:19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:24:15 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:37:03 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:12:53 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:21:45 Powołanie komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:41:03 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:47:31 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:53:20 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:59:33 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:04:50 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:16:19 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 13:26:32 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:32:26 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:37:15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:40:54 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:42:33 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:44:09 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:45:23 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:46:44 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:49:37 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:51:15 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:52:37 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości (działka nr 99/3 obręb Przypólska). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:54:58 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości (działka 126- obręb Osina). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:56:21 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 128/1 obręb Osina). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:58:28 Uchwała w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 14:01:52 Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 14:04:02 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. II Sesja Rady Gminy Osina za
2019-03-19 13:17:13 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2019 III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:28:02 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego " Bobrowe Gowienisko" III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:30:11 Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:31:59 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w m. Kościuszki stanowiącej własność Gminy Osina III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:38:30 Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Osina w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:40:56 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Osina na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:43:08 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Osina na lata 2019-2021 III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:46:26 Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Osina z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:48:16 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:50:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:51:49 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:55:25 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osina III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:09:35 Wniosek o zmiane porządku obrad Rady Gminy Osina w dniu 19 marca 2019 r., poprzez wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu obrad ; Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie III Sesja Rady Gminy za
2019-03-19 13:57:26 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie III Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:09:12 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:23:00 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia diety dla radnych. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:24:47 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Osina oraz określenia granic jej obwodu od dnia 1 września 2019 roku. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:26:42 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:33:10 Uchwała w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Osinie. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:35:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:36:55 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:38:57 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:39:59 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 12:09:21 Zmiana porządku obrad w zakresie nazwy punktu 7. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 12:11:47 Zmiana porządku obrad w zakresie wykreślenia punktów 4 i 5. IV Sesja Rady Gminy za
2019-06-14 Poddanie pod głosowanie wersji uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez wójta V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina przeciw
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:25:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:28:17 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:30:01 Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:31:54 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w osrodkach wsparcia udzielającychschronienia bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Osina VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:33:44 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:35:17 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:37:44 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:39:49 Uchwała w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:44:57 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-10-29 14:09:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:11:31 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:16:09 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:39:23 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:47:19 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:01:25 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:03:01 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:05:26 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:13:58 Zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej dla wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-12-06 13:15:40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:20:15 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:22:06 Uchwała zmieniająca uchwałę nr IV/42/2019 Rady Gminy Osina z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Osinie IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:24:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamienę nieruchomości pomiędzy Gminą Osina a Farmą Redło Sp z.o.o IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:27:19 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 14:00:45 Uchwała w sprawie metody ustalenia połaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 14:06:16 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 12:47:28 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2020 rok X Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 12:42:15 Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Osina na 2020 rok X Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 13:05:19 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 X Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 13:12:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok X Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 13:13:34 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 X Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 13:22:19 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina X Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 13:32:25 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych X Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 13:38:21 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Osina z Gminą Goleniów w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym X Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-18 12:08:50 Wniosek wójta o zmianę porządku obrad X sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2019 r. X Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:11:52 Uchwała w sprawie sprzedaży oraz określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w m. Kałużna XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:13:56 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie (dz. 200/32) XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:15:33 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie ( dz.200/30) XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:17:53 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:20:52 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2020 XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:22:31 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsprawach i w mieszkaniach chronionych XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:24:24 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:26:56 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:28:46 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:30:39 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:08:35 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców będących podatnkiami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:10:35 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:12:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 r. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:13:44 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:15:09 Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:16:27 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:17:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Osina ze spółki Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-06-25 09:39:00 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 09:51:54 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:08:57 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:16:17 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:17:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – obręb Krzywice. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:18:49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - obręb Bodzęcin. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:20:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - obręb Węgorza. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:21:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - obręb Redło. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:22:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - obręb Węgorzyce. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:24:14 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:36:20 Uchwała w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:23:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:26:54 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:29:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:30:47 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:37:55 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kościuszki. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2021-03-23 12:15:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:18:41 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:20:55 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2021 XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:23:25 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:25:15 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kikorze XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:29:05 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:33:01 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-06-14 13:45:20 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:02:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:19:39 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:24:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:25:39 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina oraz ustanowienie służebności przesyłu. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:26:50 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:28:09 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębach Redostowo i Krzywice. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:36:04 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:42:17 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:44:07 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 13:17:26 Zmiana porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:51:42 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myślibórz. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:59:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:46:22 Wniosek o zmianę porządku obrad XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 09:03:03 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-10-27 14:08:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XXI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-10-27 14:11:17 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XXI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-10-27 14:12:51 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-10-27 14:14:12 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:15:40 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2022 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:20:55 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:23:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:24:53 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:26:12 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:27:39 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osina na lata 2022-2024 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:29:47 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu " Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:31:02 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:34:19 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:35:48 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 126 - obręb Osina) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:36:49 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 99/3 - obręb Przypólsko) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:37:59 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( część działki nr 76 - obręb Krzywice) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:38:51 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 128/1 - obręb Osina) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:41:38 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 13:44:22 Wniosek Wójta Gminy Osina o zmianę porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:25:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:27:12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2035 XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:29:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:31:04 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane koszty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:32:30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Osina i Kościuszki, gm. Osina. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:34:04 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIII Sesja Rady Gminy Osina wstrzymał się
2021-12-28 10:35:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIII Sesja Rady Gminy Osina wstrzymał się
2021-12-28 10:38:44 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:40:16 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:41:28 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:44:09 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:45:43 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:47:59 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Osina, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 14:03:45 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXIV Sesja Rady Gminy Osina przeciw
2022-02-22 14:06:05 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Przypólsko. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 14:07:14 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Krzywice. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:14:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:16:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035. XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:17:18 Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie. XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 14:37:28 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 14:44:27 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2021 rok XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:02:25 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:10:06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:11:17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina (dz. nr 200/29) XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:13:12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina ( dz. nr 63) XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:14:59 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kościuszki, gm. Osina XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-09-13 13:48:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXIX Sesja Rady Gminy Osina za
2022-09-13 13:50:40 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXIX Sesja Rady Gminy Osina za
2022-09-13 13:52:06 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. XXIX Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:13:26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:14:55 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:16:12 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:38:46 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:50:25 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:51:54 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Przypólsko. XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:54:59 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród. XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-12-20 12:33:40 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2023 rok. XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 12:38:02 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2023-2035 XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 12:39:15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 12:40:14 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035. XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 12:41:42 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 12:42:48 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego. XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 12:43:48 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego. XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 13:14:39 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 13:21:19 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej. XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 13:22:27 Uchwała w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Osina XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 13:26:53 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Osina, gm. Osina. XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 13:29:03 Uchwała w sprawie skargi na Wójta Gminy Osina w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 12:08:22 Wniosek o zmianę porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Osina w dniu 20 grudnia 2022 roku XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2022-12-20 13:18:03 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. Glosowanie drugie XXXII Sesjs Rady Gminy Osina za
2023-04-20 13:29:54 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok XXXV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-04-20 13:32:16 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kościuszki, gm. Osina. XXXV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-04-20 13:33:24 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały XXXIV/254/2023 Rady Gminy Osina z dnia 31 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina (dz. nr 140/4 – obręb Przypólsko) XXXV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-04-20 13:34:20 Uchwała w sprawie przystąpienia do porozumienia dla Partnerstwa Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. XXXV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-04-20 13:35:23 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej. XXXV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-04-20 12:06:12 Zmiana porządku obrad ws. usunięcia punktów 8 i 9 dot. projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-07-11 08:07:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-08-03 08:22:20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok. XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-03 14:50:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-03 14:52:04 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2023-2035 XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-03 14:53:49 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Sylwestra w Strzelewie. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-03 14:59:04 Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-27 14:16:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-27 14:19:56 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2023-2035 XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-27 14:32:55 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości gruntowych XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:13:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Gryf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:16:07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:17:11 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:19:50 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok. XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:20:54 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:28:25 Uchwała w sprawie określania zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Osina XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:29:35 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:31:00 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:35:05 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:36:51 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:39:26 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 r. XLII Sesja Rady Gminy Osina za