Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Osina

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grzegorz Husiatyński

Grzegorz Husiatyński

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 33

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/5/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 13:44:33 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:49:39 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:55:31 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:00:51 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:11:28 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:17:19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:24:15 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:37:03 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:12:53 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:21:45 Powołanie komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:41:03 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:47:31 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:53:20 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:59:33 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:04:50 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:16:19 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:09:12 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:23:00 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia diety dla radnych. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:24:47 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Osina oraz określenia granic jej obwodu od dnia 1 września 2019 roku. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:26:42 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:33:10 Uchwała w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Osinie. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:35:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:36:55 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:38:57 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 13:39:59 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 12:09:21 Zmiana porządku obrad w zakresie nazwy punktu 7. IV Sesja Rady Gminy za
2019-05-16 12:11:47 Zmiana porządku obrad w zakresie wykreślenia punktów 4 i 5. IV Sesja Rady Gminy za
2019-06-14 Poddanie pod głosowanie wersji uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez wójta V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina przeciw
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-24 10:53:33 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania VI Sesja Rady Gminy Osina za
2019-06-24 11:08:54 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2018 rok VI Sesja Rady Gminy Osina za
2019-06-24 11:21:00 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VI Sesja Rady Gminy Osina za
2019-06-24 11:25:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Osina za
2019-06-24 11:27:05 Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego VI Sesja Rady Gminy Osina za
2019-06-24 11:29:07 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla części obrębów Węgorzyce i Redło VI Sesja Rady Gminy Osina za
2019-06-24 11:30:51 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Sylwestra w Strzelewie VI Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:25:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:28:17 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:30:01 Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:31:54 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w osrodkach wsparcia udzielającychschronienia bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Osina VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:33:44 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:35:17 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:37:44 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:39:49 Uchwała w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:44:57 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-10-29 15:01:25 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:03:01 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:05:26 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-12-06 13:15:40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:20:15 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:22:06 Uchwała zmieniająca uchwałę nr IV/42/2019 Rady Gminy Osina z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Osinie IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:24:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamienę nieruchomości pomiędzy Gminą Osina a Farmą Redło Sp z.o.o IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:27:19 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 14:00:45 Uchwała w sprawie metody ustalenia połaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty IX Sesja Rady Gminy Osina wstrzymał się
2019-12-06 14:06:16 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IX Sesja Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:08:35 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców będących podatnkiami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:10:35 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:12:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 r. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:13:44 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:15:09 Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:16:27 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:17:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Osina ze spółki Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:23:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:26:54 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:29:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:30:47 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:37:55 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kościuszki. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-10-26 14:09:51 Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:11:31 UCHWAŁA NR XV/122/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na północ od miejscowości Kikorze. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:22:07 UCHWAŁA Nr XV/123/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:26:00 UCHWAŁA Nr XV/124/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:06:04 Zmiana porządku obrad po wniosku Wójta Gminy Osina. XV Sesja Rady Gminy za
2021-03-23 12:15:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:18:41 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:20:55 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2021 XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:23:25 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:25:15 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kikorze XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:29:05 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:33:01 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-10-27 14:08:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XXI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-10-27 14:11:17 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XXI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-10-27 14:12:51 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-10-27 14:14:12 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:15:40 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2022 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:20:55 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:23:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:24:53 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:26:12 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:27:39 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osina na lata 2022-2024 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:29:47 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu " Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:31:02 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:34:19 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:35:48 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 126 - obręb Osina) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:36:49 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 99/3 - obręb Przypólsko) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:37:59 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( część działki nr 76 - obręb Krzywice) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:38:51 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 128/1 - obręb Osina) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:41:38 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 13:44:22 Wniosek Wójta Gminy Osina o zmianę porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:25:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:27:12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2035 XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:29:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:31:04 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane koszty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:32:30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Osina i Kościuszki, gm. Osina. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:34:04 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:35:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:38:44 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:40:16 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:41:28 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:39:04 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:44:09 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:45:43 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 13:47:59 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Osina, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 14:03:45 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 14:06:05 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Przypólsko. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2022-02-22 14:07:14 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Krzywice. XXIV Sesja Rady Gminy Osina za