Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Osina

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ireneusz Pomykała

Ireneusz Pomykała

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 49, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Finansowych i Społecznych stała I/7/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 13:44:33 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:49:39 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:55:31 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:00:51 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:11:28 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:17:19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:24:15 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:37:03 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:12:53 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:21:45 Powołanie komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:41:03 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:47:31 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:53:20 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:59:33 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:04:50 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:16:19 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 13:26:32 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:32:26 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:37:15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:40:54 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:42:33 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:44:09 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:45:23 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:46:44 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:49:37 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:51:15 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:52:37 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości (działka nr 99/3 obręb Przypólska). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:54:58 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości (działka 126- obręb Osina). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:56:21 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 128/1 obręb Osina). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:58:28 Uchwała w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 14:01:52 Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 14:04:02 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. II Sesja Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Poddanie pod głosowanie wersji uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez wójta V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina przeciw
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:25:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:28:17 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:30:01 Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:31:54 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w osrodkach wsparcia udzielającychschronienia bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Osina VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:33:44 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:35:17 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:37:44 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:39:49 Uchwała w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:44:57 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-10-29 14:09:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:11:31 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:16:09 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:39:23 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:47:19 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:01:25 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:03:01 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:05:26 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:13:58 Zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej dla wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-12-06 13:15:40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:20:15 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:22:06 Uchwała zmieniająca uchwałę nr IV/42/2019 Rady Gminy Osina z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Osinie IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:24:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamienę nieruchomości pomiędzy Gminą Osina a Farmą Redło Sp z.o.o IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:27:19 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 14:00:45 Uchwała w sprawie metody ustalenia połaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty IX Sesja Rady Gminy Osina wstrzymał się
2019-12-06 14:06:16 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IX Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:11:52 Uchwała w sprawie sprzedaży oraz określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w m. Kałużna XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:13:56 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie (dz. 200/32) XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:15:33 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie ( dz.200/30) XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:17:53 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:20:52 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2020 XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:22:31 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsprawach i w mieszkaniach chronionych XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:24:24 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:26:56 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:28:46 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:30:39 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:08:35 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców będących podatnkiami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:10:35 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:12:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 r. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:13:44 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:15:09 Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:16:27 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:17:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Osina ze spółki Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-06-25 09:39:00 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 09:51:54 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:08:57 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:16:17 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:17:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – obręb Krzywice. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:18:49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - obręb Bodzęcin. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:20:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - obręb Węgorza. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:21:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - obręb Redło. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:22:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - obręb Węgorzyce. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:24:14 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:36:20 Uchwała w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:23:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:26:54 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:29:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:30:47 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:37:55 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kościuszki. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-10-26 14:09:51 Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:11:31 UCHWAŁA NR XV/122/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na północ od miejscowości Kikorze. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:22:07 UCHWAŁA Nr XV/123/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:26:00 UCHWAŁA Nr XV/124/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:06:04 Zmiana porządku obrad po wniosku Wójta Gminy Osina. XV Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 09:50:52 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2021 rok XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 09:58:43 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:08:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:14:58 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:16:29 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:18:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A – obręb Bodzęcin. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:19:27 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:20:46 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:21:54 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:23:20 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:27:31 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-03-23 12:15:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:18:41 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:20:55 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2021 XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:23:25 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:25:15 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kikorze XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:29:05 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:33:01 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-06-14 13:45:20 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:02:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:19:39 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:24:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:25:39 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina oraz ustanowienie służebności przesyłu. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:26:50 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:28:09 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębach Redostowo i Krzywice. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:36:04 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. XVIII Sesja Rady Gminy Osina przeciw
2021-06-14 14:42:17 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:44:07 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 13:17:26 Zmiana porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:51:42 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myślibórz. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:59:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:46:22 Wniosek o zmianę porządku obrad XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 09:03:03 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-09-29 14:12:00 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XX Sesja Rady Gminy Osina za
2021-09-29 14:17:20 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025. XX Sesja Rady Gminy Osina za
2021-09-29 14:38:56 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. XX Sesja Rady Gminy Osina za
2021-09-29 14:40:52 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na północ od miejscowości Kikorze. XX Sesja Rady Gminy Osina za
2021-09-29 14:42:39 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Węgorzyce i Redło. XX Sesja Rady Gminy Osina za
2021-09-29 14:51:10 Uchwała w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. XX Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:15:40 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2022 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:20:55 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:23:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:24:53 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:26:12 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:27:39 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osina na lata 2022-2024 XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:29:47 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu " Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:31:02 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:34:19 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:35:48 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 126 - obręb Osina) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:36:49 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 99/3 - obręb Przypólsko) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:37:59 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( część działki nr 76 - obręb Krzywice) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:38:51 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 128/1 - obręb Osina) XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 14:41:38 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-07 13:44:22 Wniosek Wójta Gminy Osina o zmianę porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy XXII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:25:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:27:12 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2035 XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:29:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:31:04 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane koszty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:32:30 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Osina i Kościuszki, gm. Osina. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:34:04 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:35:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:38:44 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:40:16 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-12-28 10:41:28 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie XXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:14:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:16:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035. XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-05-12 09:17:18 Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie. XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 14:37:28 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 14:44:27 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2021 rok XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:02:25 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:10:06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:11:17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina (dz. nr 200/29) XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:13:12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina ( dz. nr 63) XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-06-13 15:14:59 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kościuszki, gm. Osina XXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2022-09-13 13:48:57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXIX Sesja Rady Gminy Osina za
2022-09-13 13:50:40 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXIX Sesja Rady Gminy Osina za
2022-09-13 13:52:06 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. XXIX Sesja Rady Gminy Osina za
2022-09-27 08:16:46 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:13:26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2022 rok XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:14:55 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2022-2035 XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:16:12 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:38:46 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:50:25 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:51:54 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Przypólsko. XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2022-10-26 14:54:59 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród. XXXI Sesja Rady Gminy Osina za
2023-01-25 12:38:57 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XXXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-01-25 12:40:36 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XXXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-01-25 12:42:14 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. XXXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-01-25 12:43:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-01-25 12:45:44 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osina. XXXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-01-25 12:48:58 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-01-25 12:56:57 Uchwała w sprawie przyjęcia powierzenia Gminie Osina prowadzenia zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza”. XXXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-01-25 12:58:09 Uchwała w sprawie przyjęcia powierzenia Gminie Osina prowadzenia zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej. XXXIII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-03-31 13:09:06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-03-31 13:11:10 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2023-2035 XXXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-03-31 13:12:44 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2023 XXXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-03-31 13:14:15 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok XXXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-03-31 13:15:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina ( dz.nr 140/4) obręb Przypólsko XXXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-03-31 13:17:04 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na działce prywatnej nr 5/4 w miejscowości Kościuszki XXXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-03-31 13:18:09 Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Osina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Lider Powiatu Goleniowskiego na czas nieokreślony XXXIV Sesja Rady Gminy Osina za
2023-06-21 13:28:03 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania XXXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-06-21 13:46:24 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2022 rok XXXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-06-21 14:01:24 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok XXXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-06-21 14:05:46 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok XXXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-06-21 14:07:00 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Kościuszki XXXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-06-21 14:08:00 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina XXXVII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-07-11 08:07:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-03 14:50:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-03 14:52:04 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2023-2035 XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-03 14:53:49 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Sylwestra w Strzelewie. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-03 14:59:04 Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-27 14:16:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-27 14:19:56 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2023-2035 XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-10-27 14:32:55 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości gruntowych XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:13:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Gryf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:16:07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:17:11 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:19:50 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok. XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:20:54 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:28:25 Uchwała w sprawie określania zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Osina XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:29:35 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:31:00 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:35:05 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:36:51 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. XLII Sesja Rady Gminy Osina za
2023-11-16 13:39:26 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 r. XLII Sesja Rady Gminy Osina za