Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ireneusz Pomykała

Ireneusz Pomykała

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 49, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Finansowych i Społecznych stała I/7/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 13:44:33 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:49:39 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:55:31 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:00:51 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:11:28 Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:17:19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych. I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:24:15 Zmiana porządku obrad I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 12:37:03 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:12:53 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:21:45 Powołanie komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:41:03 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:47:31 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:53:20 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 13:59:33 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:04:50 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 14:16:19 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji do Spraw Finansowych i Społecznych I Sesja Rady Gminy za
2018-11-22 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy za
2018-12-20 13:26:32 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:32:26 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:37:15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:40:54 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:42:33 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:44:09 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:45:23 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:46:44 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:49:37 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:51:15 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:52:37 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości (działka nr 99/3 obręb Przypólska). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:54:58 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości (działka 126- obręb Osina). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:56:21 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości ( działka nr 128/1 obręb Osina). II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 13:58:28 Uchwała w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 14:01:52 Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. II Sesja Rady Gminy Osina za
2018-12-20 14:04:02 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. II Sesja Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Poddanie pod głosowanie wersji uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w brzmieniu zaproponowanym przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez wójta V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina przeciw
2019-06-14 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt przedstawiony przez radnego Aleksandra Pakulskiego V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:25:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:28:17 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:30:01 Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:31:54 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w osrodkach wsparcia udzielającychschronienia bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Osina VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:33:44 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:35:17 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:37:44 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:39:49 Uchwała w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-09-18 14:44:57 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo VII Sesja Rady Gminy Osina za
2019-10-29 14:09:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:11:31 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:16:09 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:39:23 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:47:19 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:01:25 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:03:01 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 15:05:26 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-10-29 14:13:58 Zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej dla wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 VIII Sesja Rady Gmin Osina za
2019-12-06 13:15:40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:20:15 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2019-2024 IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:22:06 Uchwała zmieniająca uchwałę nr IV/42/2019 Rady Gminy Osina z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Osinie IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:24:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamienę nieruchomości pomiędzy Gminą Osina a Farmą Redło Sp z.o.o IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 13:27:19 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok IX Sesja Rady Gminy Osina za
2019-12-06 14:00:45 Uchwała w sprawie metody ustalenia połaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty IX Sesja Rady Gminy Osina wstrzymał się
2019-12-06 14:06:16 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IX Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:11:52 Uchwała w sprawie sprzedaży oraz określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w m. Kałużna XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:13:56 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie (dz. 200/32) XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:15:33 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonej w Osinie ( dz.200/30) XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:17:53 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:20:52 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2020 XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:22:31 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsprawach i w mieszkaniach chronionych XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:24:24 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:26:56 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:28:46 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-03-04 13:30:39 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego XI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:08:35 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców będących podatnkiami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:10:35 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:12:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 r. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:13:44 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:15:09 Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:16:27 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa" edycja 2020 XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-05-11 09:17:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Osina ze spółki Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. XII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Osina za
2020-06-25 09:39:00 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 09:51:54 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:08:57 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:16:17 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:17:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – obręb Krzywice. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:18:49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - obręb Bodzęcin. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:20:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - obręb Węgorza. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:21:23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - obręb Redło. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:22:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - obręb Węgorzyce. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:24:14 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-06-25 10:36:20 Uchwała w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. XIII Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:23:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:26:54 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024 XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:29:47 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:30:47 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-09-29 14:37:55 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kościuszki. XIV Sesja Rady Gminy Osina za
2020-10-26 14:09:51 Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:11:31 UCHWAŁA NR XV/122/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na północ od miejscowości Kikorze. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:22:07 UCHWAŁA Nr XV/123/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:26:00 UCHWAŁA Nr XV/124/2020 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2020 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych. XV Sesja Rady Gminy za
2020-10-26 14:06:04 Zmiana porządku obrad po wniosku Wójta Gminy Osina. XV Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 09:50:52 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2021 rok XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 09:58:43 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:08:56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:14:58 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2020-2024. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:16:29 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:18:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A – obręb Bodzęcin. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:19:27 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:20:46 Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:21:54 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:23:20 Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2020-12-29 10:27:31 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. XVI Sesja Rady Gminy Osina za
2021-03-23 12:15:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:18:41 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2021-2025 XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:20:55 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2021 XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:23:25 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:25:15 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kikorze XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:29:05 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-03-23 12:33:01 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XVII Sesja Rady Gmny Osina za
2021-06-14 13:45:20 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:02:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:19:39 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:24:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:25:39 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina oraz ustanowienie służebności przesyłu. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:26:50 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:28:09 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębach Redostowo i Krzywice. XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:36:04 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. XVIII Sesja Rady Gminy Osina przeciw
2021-06-14 14:42:17 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 14:44:07 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-14 13:17:26 Zmiana porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:51:42 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myślibórz. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:59:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2021 rok. XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 08:46:22 Wniosek o zmianę porządku obrad XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za
2021-06-30 09:03:03 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osina za